Drukuj
Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Baćkowicach informuje, że od dnia 23 sierpnia 2018 r. uległy zmianie przepisy w zakresie szacowania szkód łowieckich.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,

2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego,

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Przykładowy wzór wniosku o oszacowanie szkody łowieckiej.

Wykaz dzierżawców i numery obwodów łowieckich.