Drukuj
Kategoria: Oświata

Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice

Gmina Baćkowice informuje, że w partnerstwie z ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. jako liderem projektu oraz Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice ”EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ” w okresie od 1 października 2017 roku realizuje na terenie województwa świętokrzyskiego Projekt pt. ”Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” w ramach Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CELEM GŁÓWNYM Projektu ”Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” jest do 30.06.2019 r. wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 116 uczniów i 113 uczennic, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół podstawowych w Baćkowicach (131 Uczniów), w Piórkowie (47 Uczniów) i we Wszachowie (51 Uczniów)  znajdujących się na obszarze wiejskiej Gminy Baćkowice w woj. świętokrzyskim leżącej na terenie OSI (Obszarów Strategicznej Interwencji).

Grupa docelowa:

*229 Uczniów uczęszczających do 3 Szkół Podstawowych:

- w Baćkowicach (wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach)

- w Piórkowie

- we Wszachowie

*37 Nauczycieli

Są to szkoły, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne.

Główne działania:

Realizowane w okresie: 1.10.2017r.-30.06.2019r.:

- Doposażenie 3 Szkół Podstawowych w nowoczesny sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne, w tym pracownie przedmiotów przyrodniczych i matem. (wg katalogu MEN)           

- Przygotowanie 37 Nauczycieli z 3 Szkół Podstawowych do realizacji zajęć przy wykorzystaniu TIK i metod eksperymentalnych                                                                       

- Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla 229 Uczniów z 3 Szkół Podstawowych

Główne rezultaty:

W wyniku otrzymanego wsparcia:

*Min. 95%, tj. 219 z 229 Uczniów podniesie kompetencje kluczowe, a 99 ze 104 Uczniów podniesie kompetencje w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych,

*37 Nauczycieli/100% z Grupy Docelowej uzyska kwalifikacje/ kompetencje do stosowania nowoczesnych, aktywnych metod w nauczaniu, kształtujących u Uczniów kompetencje kluczowe.                                                          

W 3 Szkołach Podstawowych zostaną stworzone warunki umożliwiające realizację zajęć metodami aktywnymi ukierunkowanymi na kształtowanie kompetencji kluczowych z wykorzystaniem doposażonych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz narzędzi TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych) wspomagających proces nauczania/ uczenia się.

Wartość ogółem projektu: 851 926, 50 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej; 724 137,53 zł.