Drukuj
Kategoria: Oświata

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów zaprasza do udziału w programie stypendialnym Fundacji mBanku „Mistrzowie matematyki”. Program Stypendialny „Mistrzowie Matematyki”, jest ukierunkowany na wsparcie utalentowanych matematycznie młodych ludzi - uczniów gimnazjum i klasy 5 i 6 szkoły podstawowej,  zamieszkujący w gminach: Brody, Pawłów, Nowa Słupia, Baćkowice, Iwaniska, Łagów i Waśniów.

Partnerami Programu są:
- gimnazja i szkoły podstawowe na terenie objętym programem,
- Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Środki stanowią:
- dotacja Fundacji mBanku w ramach programu  „Mistrzowie Matematyki”,
- środki pozyskane od darczyńców w tym z 1% przekazane od Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,
- środki od  prywatnych darczyńców.

W roku szkolnym 2016/2017 środki z Programu będą przeznaczone:
- na wypłatę 10 stypendiów po 1.500 zł dla uczniów gimnazjum z terenu objętego programem,
- na wypłatę 10 stypendiów po 1.000 zł  dla najlepszych uczniów szkół podstawowych z terenu objętego programem.  

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, szkół podstawowych (klasa 5 i 6) oraz klasa 1-3 gimnazjum którzy łącznie spełniają następujące warunki:

- wypełnią poprawnie „Wniosek o stypendium” i dołączą wszystkie konieczne dokumenty wskazane w aplikacji,
- zamieszkują na terenie gmin Baćkowice, Brody, Pawłów, Nowa Słupia, Iwaniska, Łagów Waśniów,
- są uczniami placówek publicznych,
- wyrażą zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r., Nr 139, poz.992 z późn.zm.),
- średnia ocen na zakończenie 5 lub 6 klasy szkoły podstawowej jest min. 4,75,  a dla gimnazjum na zakończenie roku szkolnego 4.75,
- ocena z matematyki na zakończenie 5 i 6  klasy szkoły podstawowej jest 6, a dla gimnazjum jest min. 5.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście (w zapieczętowanej kopercie) u szkolnych koordynatorów programu w każdej szkole biorącej udział w programie do dnia 30 września 2016 r.  z dopiskiem na kopercie „Mistrzowie Matematyki 2016”

Wszelkie pytania należy kierować do p. Zdzisława Zwolińskiego – Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej tel. 512 303 412.

 

Regulamin programu stypendialnego mBanku "Mistrzowie matematyki".

Wniosek o stypendium dla ucznia w programie stypendialnym mBanku "Mistrzowie matematyki".