Drukuj
Kategoria: Kultura

Wójt Gminy Baćkowice

ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Baćkowice w zakresie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, Ochrony i promocji zdrowia oraz Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy Baćkowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności: działań podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz świadomości narodowej i obywatelskiej.

Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności: działań podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz świadomości narodowej i obywatelskiej.

Załączniki do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności: działań podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz świadomości narodowej i obywatelskiej.