Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Wójt Gminy Baćkowice ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Baćkowice w zakresie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, Ochrony i promocji zdrowia oraz Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

Konkurs ofert - dokumenty.