Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zawiadamia Państwa, że wychodząc naprzeciw wymogom prawnym, postulatom oraz skargom mieszkańców od 1 stycznia 2021 roku wprowadza zmianę systemu naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie z podjętą uchwałą nr XIII/74/2020 z dnia 14 października br.

Od 1 stycznia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia NOWEJ DEKLARACJI, podając aktualną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Deklarację można złożyć w następujący sposób:

Zmiana sposobu naliczania opłaty oraz jej wysokość, wynika z konieczności przystosowania funkcjonowania systemu odbioru odpadów do obowiązujących przepisów prawa, które obligują Związek do o dbioru każdej frakcji odpadów oddzielnie (szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane - resztkowe, bioodpady, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Konieczność wprowadzenia podwyżki opłat spowodowana jest: skokowym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów, wzrostem kosztów pracy i energii, ograniczenie zbytu surowców wtórnych, rekultywacją składowiska, wzrostem kosztów odbioru i transportu odpadów (informacja na temat kosztów zagospodarowania odpadów).

Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie internetowej http://ezgdk.pl/dok/deklaracje

Zarząd Związku