Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

 

Wójt Gminy Baćkowice stosownie do art. 18a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057) informuje, o unieważnieniu otwartego postępowania konkursowego z dnia 14 lutego 2020 r. na realizację w formie powierzenia zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Baćkowice w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

Przyczyną unieważnienia postępowania jest brak prawnie skutecznych ofert mogących stanowić podstawę zawarcia umów na realizacją zadań publicznych, które miały być świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Baćkowice.

/-/

Wójt Gminy Baćkowice

Marian Partyka