Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Szereg instytucji realizuje projekty dot. dotacji unijnych. Poniżej szczegółowe informacje.

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje projekt ,,Dotacje na start” dofinansowany z Funduszy Europejskich. W ramach projektu mieszkańcy Gminy Baćkowice, którzy ukończyli 30 rok życia będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości do 46 600,00 zł (dotacja inwestycyjna 25 000,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 12 mies. funkcjonowania firmy do 21 600,00 zł). Dodatkowo osoby będą mogły korzystać ze wsparcia szkoleniowo - doradczego.
Projekt jest skierowany do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:
- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane.
- osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Szczegóły na stronie http://dotacjenastart.pl/

Dotacje na start plakat.


 

Projekt „Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja” realizowany przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Szczegóły na stronie http://www.tsp4.pakd.pl/.

Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja - ulotka.


 

Projekt "Mój pomysł na biznes” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego, Podziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Okres realizacji projektu: od 01.10.2017-30.09.2019 r.

Szczegóły na stronie http://www.mojpomysl.consultor.pl/

Consultor projekt plakat.


 

Projekt „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ” jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach  w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych –(dotacje) - OSI- (projekty konkursowe) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Więcej informacji na - http://rig.org.pl/