Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Urząd Gminy w Baćkowicach informuje o dwóch realizowanych w najbliższym czasie projektach, skierowanych do mieszkańców powiatu opatowskiego, a co za tym idzie, Gminy Baćkowice.

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 r.ż. w podregionie kieleckim” skierowany jest do osób powyżej 29 r.ż., które: są bezrobotne lub długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, o niskich kwalifikacjach zawodowych. Szczegóły znajdą Państwo na stronie - http://aktywneswietokrzyskie.pl/ .

Projekt ,,Przedsiębiorczość bez barier” skierowany jest do osób, które ukończyły 30 rok życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, tj.: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. kobiety, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane), osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako bezrobotnych, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych. Więcej informacji o projekcie na stronie - http://www.przedsiebiorczoscbezbarier.pl/ .