Drukuj
Kategoria: Dla rolników

Od połowy grudnia 2019 r. w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zmiana wpłynie na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, w tym także nasiennictwo i obrót materiałem siewnym.

Podstawy prawne w tym zakresie zawarte zostały w rozporządzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz w rozporządzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin. 

Obecnie zarówno na poziomie UE jak również w kraju, prowadzone są prace nad przepisami wykonawczymi i delegowanymi do w/w rozporządzeń.

Nowe przepisy prawa dotyczyć będą roślin przeznaczonych do sadzenia lub przesadzania określonych w załączonej ulotce informacyjnej.
Rejestracji w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych będą podlegali m.in. producenci, eksporterzy, importerzy, podmioty przemieszczające określony materiał roślinny na obszarze UE.
Prosimy o przekazanie informacji o planowanych zmianach prawa zainteresowanym podmiotom prowadzącym działalność na terenie Państwa gminy poprzez umieszczenie załączonych ulotek na tablicy informacyjnej i przekazanie sołtysom .
Więcej informacji zawarte jest na stronie piorin.gov.pl

 

Ulotka informacyjna.