Drukuj
Kategoria: Dla rolników

Urząd Gminy w Baćkowicach informuje, że zgodnie z monitoringiem prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy, na części obszaru Gminy Baćkowice (głównie część południowo-zachodnia) występuje zagrożenie suszą.

Dane dotyczące kategorii gleb i rodzaju upraw zagrożonych suszą znajdują się na stronie internetowej Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce - http://www.susza.iung.pulawy.pl. Znaleźć na niej można tabele zagrożenia suszą na poziomie Gminy Baćkowice oraz przejrzeć mapę podatności gleb na suszę. Z danymi tymi można zapoznać się również w Urzędzie Gminy w Baćkowicach.

UWAGA! Zarządzeniem nr 60/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2018 r. zmienione zostały "Procedury szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne". Na podstawie niniejszej zmiany, producent rolny do wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, nie załącza uprzenio wymaganego wypisu z rejestru gruntów.

W przypadku wystąpienia strat w łąkach i pastwiskach oraz w uprawach, dla których nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych.

Procedura dotycząca szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne określona przez Wojewodę Świętokrzyskiego znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Producenci rolni, którzy ponieśli w gospodarstwach rolnych szkody spowodowane suszą w uprawach i na glebach objętych zagrożeniem suszą zgodnie z monitoringiem IUNG, mogą składać wnioski o oszacowanie strat.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika, który należy złożyć w Urzędzie Gminy w Baćkowicach – sekretariat pok. 23 niezwłocznie, nie później niż do dnia 09 lipca 2018 roku.

Druk wniosku można odebrać w Urzędzie Gminy lub pobrać korzystając z poniższych odnośników:

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie.

Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie-informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Dane dotyczące upraw muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności.

Do wniosku producent rolny dołącza:
- kserokopie wniosku o płatności bezpośrednie,
- kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) – w przypadku posiadania zwierząt,
- wypis z rejestru gruntów, celem ustalenia kategorii gleby, na której prowadzona jest uprawa.
 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Baćkowicach tel. 15 8686204 lub 15 8686225 pok. 23 wewn. 233, pok. 15 wewn. 241, pok. 21 wewn. 235.