Drukuj
Kategoria: Dla rolników

Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładkach:

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pomoc-dlaposzkodowanych-w-wyniku-wiosennych-przymrozkow oraz
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Program-pomocy-dlaposzkodowanych

ukazała się informacja, dot. pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

1. Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni
występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Termin składania wniosków: 13-27 września 2017 r. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR. Stawki pomocy wynoszą:
- 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,
- 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.
O pomoc mogą ubiegać się wszyscy rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach niezależnie od wysokości (poniżej 30% i powyżej 30%) średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie


2. Program pomocy przyjęty przez Radę Ministrów dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez huragan, grad lub deszcz nawalny, który przewiduje udzielanie następujących form pomocy:
- wsparcia w formie preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji rolnej. Kredyty są udzielane ze środków banków kredytujących, z którymi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma podpisane umowy, do wysokości oszacowanych szkód o rocznym oprocentowaniu 2,115% – w przypadku posiadania przez producenta rolnego polisy ubezpieczenia co najmniej 50% upraw rolnych objętych dopłatami bezpośrednimi lub 3,1725% – dla producentów rolnych nie posiadających ubezpieczenia upraw;
- pomocy przyznawanej przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,na indywidualny wniosek rolnika, w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty;
- pomocy przyznawanej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego;
- pomocy przyznawanej przez wójtów/burmistrzów lub prezydentów miast w formie ulg w opłatach podatku rolnego i podatku od nieruchomości;
- dotacji w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek poszkodowanego przez huragan, grad lub deszcz nawalny producenta rolnego, złożony w terminie do dnia 30 września 2017 r. wynoszącej 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, 2000 zł na 1 ha powierzchni upraw leśnych i 10.000 zł do zniszczonego budynku służącego produkcji rolnej.


3. Ponadto od 4 września br. poszkodowani przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.